top of page

klanten & onderwijsinstellingen

Tientallen onderwijsinstellingen door het hele land hebben inmiddels een beroep gedaan op de diensten van De Onderwijsadviseur. Hieronder een greep uit de onderwijsinstellingen die begeleid zijn door Mouris Boer.

Adjunct-directeur W.A. van Lieflandschool Groningen

Geachte meneer, mevrouw,

 

Ondergetekende is adjunct-directeur van de W.A. van Lieflandschool te Groningen. Het betreft een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Ruim vijf jaar geleden is de school begonnen met een veranderingstraject waarbij dhr. M Boer praktisch vanaf het begin betrokken is geweest.

Onder invloed van de naderende participatiewetgeving zag de school zich genoodzaakt haar traject van arbeidstoeleiding van een grote groep leerlingen te herzien. Dit hield een forse omwenteling in qua lesprogramma, stage-aanbod en contacten met leerwerk bedrijven. Het team moest voorbereid en geschoold worden op een volledig andere manier van werken.

Het is evident dat ook het schoolplan onder invloed van hierboven genoemde ontwikkeling de nodige aanpassingen moest ondergaan.

Mouris Boer heeft mij bij de hierboven genoemde stappen ondersteund. In zijn offerte gaf hij nauwkeurig aan wat zijn werkzaamheden zouden inhouden en welke resultaten en producten de school kon verwachten. De prijs / kwaliteit verhouding kan ik achteraf waarderen als uitstekend.

Zijn kennis van zaken over arbeidstoeleiding van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt was van grote waarde in het veranderingsproces. Een onderdeel van de opdracht was het schrijven van een kadernotitie arbeidstoeleiding ter aanvulling van het schoolplan. Het is een helder en goed leesbaar stuk geworden voorzien van een lessentabel per leerjaar.

Mouris Boer heeft een teamvoorlichting gegeven over de invloed van de participatie wetgeving in combinatie met de toekomst van onze leerlingen. De boodschap die hij bracht was eenduidig; het roer moest om. Dat dit in eerste instantie tot discussies binnen het team leidde was voorzien en Mouris kon respectvol maar zonder twijfel aangeven welke richting het onderwijs diende te gaan en welke noodzakelijke stappen er gezet moesten worden.

Mouris heeft het proces uitstekend begeleid en daar waar nodig bijgestuurd. Hij voelt goed aan waar in het proces er een versnelling of juist een vertraging moet worden ingelast. Op deze manier kan hij draagvlak binnen het team creëren. Onze samenwerking kan ik kenschetsen als resultaatgericht en plezierig.

Mocht u in een mondeling gesprek nog een toelichting wensen, dan ben ik hiertoe van harte bereid

 

Met vriendelijke groet,

 

Marjan Nijman

Adjunct-directeur W.A. van Lieflandschool Groningen

Opdrachten en SAMENWERKINGSPARTNERS

Sbo 

  • De Parasol in Maassluis

  • Sbo Park en Dijk in Gouda

  • Sbo Het Avontuur in Gouda

  • Sbo De Oostvogel in Gouda

Vso cluster 1

 

Vso cluster 2

 

So en vso cluster 3

 

So en vso cluster 4

 

Praktijkonderwijs

 

Gemeenten/beschut werk

 

Brancheorganisaties en werkgevers

Vele (onderwijs)instellingen gingen u voor. Maak vrijblijvend een afspraak voor een verkennend gesprek over de mogelijkheden.

bottom of page